Avís legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en artículo 10 de la Llei 34/2002, de 11 de julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

 • 1. DADES IDENTIFICATIVES: El titular del / s domini / s web és ContractArt SL, amb domicili en ArtEsans, 4, 08530 La Garriga, Bacerlona i amb NIF: B65808453. Correu electrònic de contacte: info@contractart. Biz
 • 2. USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest lloc web de contractart. Biz atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, els presents termes d'ús.
 • 3. ÚS DEL LLOC WEB: contractart. Biz proporciona l'accés a artículos, informacions i dades (en endavant, "els continguts") propietat de contractart. Biz. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de la web.

La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els USUARIS de la pàgina web que es publica sota el nom de domini ArtEsans, 4, 08530 La Garriga, Assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D'ÚS

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d'USUARI de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per ContractArt SL, Pot ser diferent en cada moment en que l'USUARI accedeixi a l'Portal. Per tant, l'USUARI ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, ContractArt SL facilita als USUARIS l'accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d'Internet per ContractArt SL o per tercers autoritzats.

L'usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l'USUARI s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per ContractArt SL , D'altres USUARIS o de qualsevol USUARI d'Internet (maquinari i programari).

L'usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició d'USUARI de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot això, l'USUARI no podrà:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de ContractArt SL, Que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
 • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de ContractArt SL o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de ContractArt SL o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés a l'Portal i / o als Continguts atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de ContractArt SL, O de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de ContractArt SL, O de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de ContractArt SL o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

ENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin establir enllaços entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d'observar i complir les condicions següents:

 • No serà necessària autorització prèvia quan l'enllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d'enllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per parti de ContractArt SL
 • No es crearan "marcs" ( "frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de ContractArt SL
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre ContractArt SL seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels USUARIS de les Pàgina, o dels continguts subministrats.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que ContractArt SL ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'enllaç.
 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar la destinació d'l'enllaç.
 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA

ContractArt SL no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. Per tant, ContractArt SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'servei del Portal durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

ContractArt SL exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat de l'funcionament de la Pàgina i dels Continguts, a el no compliment de l'expectativa de utilitat que els USUARIS haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests enllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

ContractArt SL no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, de l'funcionament o utilitat dels enllaços ni de l'resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari ), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per parti de ContractArt SL de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, ContractArt SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació de servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l'usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'USUARI utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament de el navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

QUALITAT DE LA PÀGINA

Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, ContractArt SL realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

ContractArt SL exclou tota responsabilitat per les decisions que l'USUARI pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per parti de ContractArt SL a l'USUARI realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS

La prestació de servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. ContractArt SL, Però, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació de servei de la Pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, ContractArt SL advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

JURISDICCIÓ

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots els partés intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Bacerlona, Renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls. Legislació aplicable El Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Copyright © 2016 - ContractArt SL

Tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.